POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?
Administratorem danych jest Marzena Conio, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fun FR ANG NIP:
7251049674 REGON: 472362230 adres: Jagienki 31/29 92-439 Łódź . Możesz skontaktować się z Administratorem,
pisząc na adres e-mail: funfr.ang@gmail.com

§2 W jakim celu zbieramy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?
Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy,
wiadomość e-mail, itp.;
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci komunikacji z Użytkownikami
Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do
komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane podczas procesu archiwizacji do celów wewnętrznych, w
oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania
celu biznesowego.
2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia);
3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i
archiwizacyjnych);
Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas
realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy, będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi
Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Po tym czasie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, w oparciu o uzasadniony interes
Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze (jak
np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki
archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO).
Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dostarczania informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o usługach,
produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefon);
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci marketingu produktów i usług
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.
Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach utrzymania komunikacji handlowej oraz
telefonicznej, potrzebuję Twojej zgody.. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do
mnie, na adres podany wyżej.
6. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook (Meta),
Instagram, LinkedIn), w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym
komunikacji i kierowania treści marketingowych;
Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na: polubienie strony / dołączenie do grupy /
wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie, zarządzanej przeze mnie, np. w
formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie
komentarza/wpisu albo w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze
mną . Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy, ustala Administrator, natomiast zasady
korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa, ustala podmiot
zarządzający tymi portalami.
7. Analitycznym i statystycznym;
Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych, polega w szczególności na analizie danych,
pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies. Dane przetwarzane są w
oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być
także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
8. Zamieszczania komentarzy;
Dane widoczne na naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, są przetwarzane przez nas w celu
administrowania Stroną i do jej obsługi, a także służą do komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do momentu wniesienia
sprzeciwu.
9. Promocji i marketingu;
W sytuacji, gdy przekażesz nam swoje dane, w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym
dane dot. wizerunku, będą one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu,
do celu podnoszenia jakości usług i produktów oraz promocji usług i produktów Administratora. Dane te będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Podanie
danych jest dobrowolne.

§3 Komu możemy przekazać Twoje dane?
Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o
których mowa w §2 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieramy i
przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików
cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §7.
W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów,
w szczególności firmie hostingowej, firmie informatycznej / podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej
usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie
świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi
administracyjne, podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub
operatorom pocztowym, platformie szkoleniowej, platformie społecznościowej, platformie do obsługi Klientów,
platformie do umawiania wizyt, platformie do udostępniania produktów lub świadczenia usług, innym podmiotom, które
wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.
Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W
pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę,
standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO, po spełnieniu m.in.
obowiązku informacyjnego.
Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META), wykonywane są co do zasady przez podmioty, mające swoją
siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być
przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części).
Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia zgodne z wymogami RODO, mające na celu
ochronę danych osobowych, poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych. Więcej informacji o zasadach
przetwarzania danych przez ww. dostawców, znajduje się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.

§4 Jakie prawa Ci przysługują?
W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody,
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje dot.
ww. praw znajdują się w rozporządzeniu RODO, tj. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci
skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego
kontaktu ze mną, celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§5 Czy Twoje dane są profilowane?
Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, za pomocą narzędzi udostępnionych przez
dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii), wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec

Ciebie żadnych skutków prawnych lub istotnie nie wpływa na Twoją sytuację, w tym na zagwarantowane prawa i
wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, jest poznanie preferencji Użytkowników (więcej
informacji o analizie znajduje się w §7 Polityka plików cookies).
§6 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych
W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO).

§7 Polityka plików cookies
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Dane te są zbierane, w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. dane anonimowe.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są: w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz, aby
optymalizować korzystanie ze Strony, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach, dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach
przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies, może ograniczać działanie
niektórych funkcjonalności na Stronie.
Administrator stosuje technologie, obserwujące działania, podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
– piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited – w celu zarządzania
reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na
stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze
strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem, wyświetlanie opublikowanych reklam na
portalach należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub
usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka, można znaleźć na stronie
Polityki prywatności Facebooka (Meta).
– narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu analizy statystyk
Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników
Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.
Pomagają udoskonalić Stronę. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Google Analytics, można znaleźć na stronie: zasady korzystania z
narzędzi Google.

§8 Wtyczki społecznościowe
Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak:
Facebook (Meta), Instagram, YouTube, LinkedIn. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są
bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

§9 Współadministrowanie
Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta), są współadministrowane
przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, zwaną dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące
współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługujących prawach, opisane zostały na stronie Polityka
prywatności.
Dane przetwarzane w ramach platformy LinkedIn są współadministrowane przez Administratora oraz LinkedIn Ireland
Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zwany
dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o
przysługujących prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.
Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
W sprawach dotyczących danych osobowych, można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i
Współadministratorem.

Scroll to Top